Reklamation

Om ni vill reklamera en vara eller inte är nöjd så skall ni i första hand kontakta den återförsäljaren där ni har köpt varan.

Vi förbinder oss att genom reparation eller utbyte avhjälpa fel som uppkommit genom brister i konstruktion, material eller
tillverkning. Konsumenten reklamerar alltid till den butik där varan är köpt. Butiken besiktigar varan och gör en bedömning.
Om butiken inte kan avgöra ärendet kontaktas Englessons representant.
Englesson Sverige AB ska givetvis vara support till butiken när det gäller tekniska fel. Bifoga alltid foto för snabb hantering.
Retur av levererad vara får ej ske förrän särskild överenskommelse träffats. En reklamation måste göras inom skälig tid efter
det att du märkt eller borde ha märkt felet. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.

 Vi behöver nedan uppgifter från återförsäljaren för att kunna behandla ärendet:

  • en så tydlig beskrivning av felet/problemet som möjligt
  • foton som tydligt visar skadan/felet samt var den är 
  • ordernummer